POONUDOM

หน้าหลัก หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์ อัลบั้มภาพ สาระน่ารู้ ติดต่อเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ และให้บริการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและตรงต่อเวลา
1.คัดสรรวัตถุที่คุณภาพดีและพัฒนากระบวนการผลิตการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2.พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัย และความตรงต่อเวลา