POONUDOM

หน้าหลัก หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์ อัลบั้มภาพ สาระน่ารู้ ติดต่อเรา

วัตถุดิบอาหารสัตว์

ด้วยนโยบายที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในอาหารสัตว์ จึงได้คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจวิเคราะห์การจัดเก็บและกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ว่ามีคุณภาพตามมาตฐาน. โดยแยกเป็นกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ คือ
- กลุ่มคาร์โบรไฮเดรต
- กลุ่มเยื่อใย
- กลุ่มโปรตีน
วัตถุดิบอาหารสัตว์
1.กลุ่มคาร์โบรไฮเดรต

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ข้าวโพดป่น  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอาหารไก่ และสุกรโดยเฉพาะในอาหารไก่จะนิยมใช้มากเพราะนอก จะเป็นแหล่งให้พลังงานแล้วในข้าวโพดเมล็ดสีเหลืองยังมีแคโรทีน ซึ่งช่วยทำให้สีของเนื้อไก่ และไข่แดงเข้มขึ้นตามความนิยมของผู้บริโภคอีกด้วย

 

เกณฑ์มาตรฐานสินค้าข้าวโพดป่น

 

    ความชื้น

ไม่มากกว่าร้อยละ 13

    โปรตีน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5

    ไขมัน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

    เยื่อใย

ไม่มากกว่าร้อยละ 3

    เถ้า

ไม่มากกว่าร้อยละ 2

- มันเส้น/มันเส้นป่น มันเส้นเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อสัตว์ โดยแป้งในมันเส้นมีลักษณะเป็นแป้งอ่อนทำให้ที่ย่อยง่าย จึงเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ทุกประเภททั้งอ าหารสุกร อาหารสัตว์ปีก และอาหารโคเนื้อโคนม

 

เกณฑ์มาตรฐานสินค้ามันเส้นป่น

 

    ความชื้น

ไม่มากกว่าร้อยละ 14

    แป้ง (NFE)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

    เยื่อใย

ไม่มากกว่าร้อยละ 4

    ทราย

ไม่มากกว่าร้อยละ 3

3.กลุ่มโปรตีน

กากถั่วเหลือง

ฟูลแฟต (ถั่วอบ)

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

 

2.กลุ่มเยื่อใย

กากมันสำปะหลัง/กากมันป่น  กากมันสำปะหลัง เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังซึ่งยังคงเหลือปริมาณแ ป้งในกากมันสำปะหลังสูงถึง 50% จึงเป็นแหล่งอาหารของคาร์โบไฮเดรตและเยื่อใย เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ทุกประเภท

 

เกณฑ์มาตรฐานสินค้ากากมันป่น

 

    ความชื้น

ไม่มากกว่าร้อยละ 14

    โปรตีน (NFE)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

    เยื่อใย

ไม่มากกว่าร้อยละ 15

    ทราย

ไม่มากกว่าร้อยละ 3

ข้าวโพดป่น
กากมันป่น
มันเส้นป่น